FINLANDS BILUTHYRNINGSFÖRBUND RF:S (SAL:s) ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 

Gäller fr.o.m. 01.01.2012 

1. INGÅENDE AV BILHYRESAVTAL 

Hyresavtalet ingås, oberoende av på vilket sätt bilen beställts, alltid mellan biluthyrningsbolaget (nedan "Uthyraren") och den person som undertecknat hyreskontraktet eller den juridiska person (nedan gemensamt "Hyresmannen") som den person som undertecknat hyreskontraktet representerar vid uthyrningstransaktionen. Hyresmannen ska ha ett giltigt körkort, tillräcklig förarkunskap under beaktande av förhållandena, minst ett års körerfarenhet samt den ålder som Uthyraren separat förutsätter i hyresavtalet. 

2. ÖVERLÄMNING AV BILEN I HYRESMANNENS BRUK 

Uthyraren är skyldig att överlämna bilen till Hyresmannen i funktionsdugligt och lagenligt skick vid den tidpunkt och på den ort som överenskommits. Dessutom är Uthyraren skyldig att på Hyresmannens separata begäran ge Hyresmannen tillräcklig handledning i fordonets användning. Den bil som hyrs ut har kontrollerats av Uthyraren eller dennes samarbetspartner innan den överlämnas till Hyresmannen. Även Hyresmannen är dock skyldig att kontrollera bilen vid mottagning för att verifiera eventuella skador och brister i bilen. Uthyraren ska omedelbart underrättas om eventuella skador eller brister. 

3. ANVÄNDNING AV BILEN UNDER HYRESTIDEN 

Hyresmannen är skyldig att sköta om bilen lika väl som en omsorgsfull person sköter om sitt eget fordon samt att iaktta särskild omsorg och försiktighet vid körning. Hyresmannen förbinder sig att använda fordonet endast på det normala sätt som bilen är avsedd för. Hyresmannen är skyldig att under hyresperioden övervaka fordonets skick på normalt sätt, såsom granska däckens lufttryck samt mängden motorolja och övriga vätskor. Om bilen lämnas parkerad även för ett ögonblick, ska den ovillkorligen låsas. Hyresmannen förbinder sig att själv köra bilen. Hyresmannen får överlåta bilen till en annan person eller för framförande av en annan person endast om tillstånd att göra detta har separat antecknats i hyresavtalet. Hyresmannen (föraren) ska ha giltigt körkort och minst ett års körerfarenhet. Dessutom ska Hyresmannen uppfylla de ålderskrav som Uthyraren ställer. Hyresmannen är skyldig att meddela innehållet i detta avtal till den person till vilken han eller hon överlåter bilen inom ramen för detta avtal. Det är förbjudet att använda bilen på lagstridigt sätt, för bogsering, i tävlingar eller i samband med träning för dessa, för körundervisning samt för körning på is utanför officiellt utmärkta isvägar. Bilen får inte föras utanför Finlands gränser, om inte detta särskilt har överenskommits med Uthyraren. Rökning och transport av husdjur i bilen är förbjuden. 2 Hyresmannen svarar alltid till fullt belopp för parkeringsavgifter, parkeringsböter, avgifter till privat parkeringsövervakning, överlastavgifter, ordningsböter, böter till följd av fortkörning och andra trafikbrott eller -förseelser, vägtullar och trängselavgifter som orsakats av användningen av bilen under hyrestiden. Genom att underteckna hyresavtalet ger Hyresmannen Uthyraren rätt att lämna Hyresmannens personuppgifter till myndigheterna för åläggande av de påföljdsavgifter som nämns ovan. Hyresmannen betalar det bränsle som han eller hon använder. Det bränsle som ska användas i bilen anges i hyresavtalet och/eller i bilens registerutdrag. Hyresmannen svarar till fullt belopp för skador som vållas bilen till följd av tankning eller användning av fel bränsle. Om Hyresmannen returnerar bilen utan att ha fyllt tanken, har Uthyraren rätt att debitera för det saknade bränslet samt en eventuell avgift för tankning till det pris som anges i hyresavtalet eller prislistan. 

4. HYRESMANNENS ANSVAR FÖR BILEN OCH DESS UTRUSTNING UNDER HYRESTIDEN, SJÄLVRISK 

Hyresmannen är skyldig att ersätta Uthyraren för skador och försvinnanden som gäller bilen eller dess utrustning under hyrestiden samt att som ersättning för den tid som bilen står på grund av reparation betala en avtalsenlig hyra för bilen för högst 30 dagars tid. Hyresmannens ansvar är dock begränsat till den självriskandel som anges i hyresavtalet. Den grundläggande självriskandelen debiteras separat för varje skada. Hyresmannen kan minska eller i vissa fall helt avlägsna självriskandelen för en tilläggsavgift som avtalas separat i hyresavtalet. Hyresmannen är skyldig att ersätta Uthyraren för skador till fullt belopp utan begränsning av självriskandelen, om skadorna uppstått eller orsakats på något av de följande sätten: överlastning, tobaksrökning i bilen, skador på bilens inredning, körning med för högt eller lågt däcktryck, försvinnande av nycklar, användning av fel bränsle, snöskador då varning för dem getts med märken, körning i utrymmen som är alltför trånga med tanke på bilens storlek, körning på vägar eller områden i dåligt skick, eller annan vårdslös eller felaktig användning av bilen. Hyresmannen är också skyldig att ersätta Uthyraren för städnings- och rengöringskostnader som orsakats av ovanlig nedsmutsning av bilen. Hyresmannens skyldighet att betala ersättning till fullt belopp gäller alltid också skador som orsakats direkt eller indirekt av Hyresmannens brottsliga förfarande, användning av bilen under påverkan av alkohol eller annat berusande ämne samt av andra brott mot avtalsvillkoren genom uppsåt eller vållande. Hyresmannen befrias från sin ersättningsskyldighet gentemot Uthyraren även för självriskandelens del, om Uthyraren får full ersättning för skadan av en eventuell tredje part som orsakat skadan eller av dennes försäkringsbolag. 

5. FÖRFARANDE VID SKADA ELLER HAVERI SOM DRABBAT BILEN 

Hyresmannen ska omedelbart meddela Uthyraren om fel uppstått i bilen eller skador som drabbat bilen under hyrestiden. Brott, trafikskada samt person- och djurskada ska alltid också anmälas till polisen. Vid skador ska Hyresmannen alltid fylla i en skriftlig skadeanmälan till Uthyraren. Hyresmannen svarar alltid till fullt belopp för skador som orsakas av försummandet av de anmälningar som nämns ovan. 3 Uthyraren svarar för tekniska fel som framkommer i bilen under hyrestiden, då dessa fel inte beror på Hyresmannens felaktiga användning av bilen och/eller på Hyresmannens oaktsamhet. Under förutsättning att felet är på Uthyrarens ansvar och det är nödvändigt för att fortsätta färden, kan Hyresmannen på eget initiativ låta reparera bilen på Uthyrarens bekostnad till ett belopp som får uppgå till högst 75 euro. Hyresmannen ska lämna en verifikation på reparationsarbetet och den betalda avgiften till Uthyraren. 

6. BETALNING AV HYRAN 

Om parterna inte avtalat om ett annat betalningssätt, betalar Hyresmannen den avtalsenliga hyran och eventuella tillägg med sitt betalkort. Redan när Hyresmannen ingår hyresavtalet, godkänner han eller hon på förhand den uppgjorda slutliga kalkylen över uthyrningen utan att underteckna kalkylen personligen. Uthyraren har rätt att vid uthyrningen göra en förhandsauktorisering av Hyresmannens betalkort till ett belopp som motsvarar den uppskattade slutliga hyran och eventuella andra debiteringar, varigenom Uthyraren kontrollerar att det finns täckning på Hyresmannens betalkortskonto och att betalkortet är giltigt. Särskilt konstateras att Uthyraren har rätt, när grund till detta föreligger, att utöver den avtalsenliga hyran även debitera Hyresmannens i avtalet specificerade kreditkort tilläggsavgifter för avtalsenlig grundläggande självriskandel, bränsleavgifter, hyror och avgifter som beror på förlängd hyrestid, avgifter för leverans och hämtning av bilen, parkeringsböter som orsakats av användningen av bilen under hyrestiden, den privata parkeringsövervakningens avgifter, ordningsböter, böter, vägtullar, trängselavgifter, överlastavgifter och övriga motsvarande avgifter jämte förvaltningskostnader. Om den juridiska person som antecknats som Hyresman i avtalet inte vill eller kan betala hyran, svarar den person som undertecknat avtalet på nämnda Hyresmans vägnar för hyran och för eventuella tilläggsavgifter som hänför sig till uthyrningen i enlighet med dessa villkor. Vidare har Uthyraren rätt att, när Uthyraren betraktar det som nödvändigt, kräva 2 kreditkort av Hyresmannen som garanti för de avgifter som föranleds av uthyrningen. 

7. UTHYRARENS ANSVAR FÖR FEL PÅ BILEN OCH FÖR DRÖJSMÅL 

Om det under hyrestiden framträder ett tekniskt eller annat fel på bilen som Hyresmannen inte är ansvarig för enligt hyresvillkoren, kan Hyresmannen fordra att Uthyraren rättar felet eller beviljar en nedsättning av priset som motsvarar felet. Om Uthyraren inte kan överlämna hyresbilen till Hyresmannen i enlighet med villkoren i hyresavtalet, har Hyresmannen rätt att få ersättning för de direkta skäliga kostnader som dröjsmålet vållat Hyresmannen. 

8. ÅTERLÄMNING AV BILEN VID UTGÅNGEN AV DEN AVTALSENLIGA HYRESTIDEN 

Hyresmannen ska återlämna bilen med all dess utrustning på det överenskomna stället vid hyrestidens utgång. Den avtalsenliga hyrestiden slutar, när bilen och dess nycklar har återlämnats till Uthyraren eller när Uthyraren fått meddelande av Hyresmannen om att bilen har återlämnats på ett ställe som Uthyraren godkänt. Om fordonet inte har återlämnats på detta sätt och förlängning av hyresperioden bevisligen inte har överenskommits med Uthyraren, kan Uthyraren anmäla det till polisen. 4 Uthyraren har rätt att debitera Hyresmannen full hyra för dröjsmålsperioden samt en ersättning för det extra arbete som dröjsmålet orsakat Uthyraren och för andra ekonomiska skador på grund av dröjsmålet. Om inte annat har överenskommits ska bilen återlämnas med full tank. Uthyraren svarar inte för egendom som lämnats i bilen vid återlämningstidpunkten. 

9. ÅTERLÄMNING AV BILEN FÖRE UTGÅNGEN AV DEN AVTALADE HYRESTIDEN 

Om Hyresmannen återlämnar bilen innan den avtalade hyrestiden går ut, bestäms hyran utifrån den använda hyrestiden enligt avtalsenliga debiteringsprinciper. Om fordonet har uthyrts på specialvillkor, kan förtida återlämning av bilen leda till byte av prislisttyp och därigenom till ändrat dygnspris. Om bilen återlämnas i förtid vid förhandsbetald s.k. Prepaid-uthyrning är Uthyraren inte skyldig att återbetala förhandsbetald hyra till Hyresmannen. 

10. HÄVANDE AV AVTALET 

Uthyraren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om det visar sig att Hyresmannen väsentligt bryter mot avtalsvillkoren. Då är Hyresmannen skyldig att utan dröjsmål återlämna bilen och all dess utrustning till det överenskomna återlämningsstället. Vardera parten kan häva avtalet om bilen blir stulen eller om det uppstår ett fel som är på Uthyrarens ansvar och som förhindrar användningen av bilen och om Uthyraren inte ställer en ersättande bil till Hyresmannens förfogande inom en skälig tid från anmälan. 

11. TVISTER GÄLLANDE HYRESAVTALET 

Parterna strävar efter att i första hand bilägga tvister om hyresavtalet genom förhandlingar. Om tvisten hänskjuts till domstol för avgörande, avgörs ärendet i tingsrätten på Uthyrarens hemort eller i konsumenttvister av en annan underrätt som fastställs i lag.